Vi har bestämt oss för att adoptera ett barn från utlandet. Innan dess ska tydligen socialnämnden ge sitt godkännande. Nu undrar vi hur den utredningen går till.

Svar:

Utredningen kallas vanligen för adoptionsutredning, hemutredning eller medgivandeutredning. Den genomförs med stöd av 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) med hänvisning till 6 kap. 12 § SoL.

Utredningen ska i första hand ge socialnämnden ett beslutsunderlag som kan leda till att sökanden, vilket kan vara två makar, två registrerade partners, eller en ensamstående kvinna, får nämndens medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Utredningen utgör också en beskrivning av sökanden för dem som handlägger frågan i barnets hemland.

Utredningarna handläggs vanligen på socialtjänstens familjerätter. De kan utföras på olika sätt men gemensamt är att sökanden genom intervjuer får redogöra för sina personliga förhållanden, lämna läkarintyg, samt att man kontrollerar förekomst i polisregister och socialregister.

Utredningen ska innehålla en redogörelse för följande förhållanden.

Tidpunkt för ansökan, sökandens tidigare och nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, religion och livsåskådning, äktenskap och samlevnad, motiv till adoptionen, inställning till barn och ungdom, referenser samt en sammanfattning och bedömning.

Normalt tar utredningen omkring fyra månader att utföra. Denna tid kan vara nödvändig för att förbereda sökanden på internationell adoption.

Sedan 2005 ska den som vill adoptera ett barn från utlandet ha genomgått föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande. Sökanden bör ha genomgått utbildningen innan medgivandeutredningen påbörjas. Kommunen är skyldig att anvisa till lämplig utbildning.

När socialnämnden tar ställning till en ansökan om medgivande, brukar nämnden sällan avslå den. Om socialnämnden ändå skulle avslå ansökan kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...