Min vän har ensam vårdnad över sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamma?

Svar:

Frågor som den icke vårdnadshavande föräldern (biologiske pappan) har tillerkänts laglig möjlighet att påverka är adoption av barnet och barnets byte av namn. En adoption anses vara en genomgripande åtgärd för berörda parter. Detta baseras på att det uppstår ett helt nytt familjerättsligt förhållande.

För att en adoption ska få äga rum krävs det ett beslut av domstolen. Domstolen prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. En förutsättning är att adoptionen är till fördel för barnet enligt 4 kap. 6 § Föräldrabalken (FB). Barnets förhållande till en biologisk förälder är av betydelse.

En förälder som inte är vårdnadshavare ska, om möjligt, höras i ett adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § FB). Således kan ett barn bli bortadopterad mot ena förälderns vilja (se Europadomstolens dom den 28 oktober 1998, case no. 113/1997/897/1109). En icke vårdnadshavande förälders inställning ska dock tas stor hänsyn till. En adoption som i princip skulle innebära att rätten till umgänge för den biologiska föräldern upphör kan vara ett skäl att neka sådan adoption.

Praxis har visat att hänsyn till icke vårdnadshavares inställning i frågan bör tas. Om det finns ett fungerande umgänge mellan barnet och den biologiska föräldern som inte vill godta en adoption, bör detta utgöra ett starkt skäl att avslå adoptionsansökan.

Det har dock funnits fall där domstolen ansett att barnet inte haft något behov av umgänge med föräldern och godkänt en adoptionsansökan (se NJA 1965 s. 256, NJA 1987 s 116 och NJA 1987 s. 628)

I varje enskilt fall ska frågan behandlas enligt alla omständigheter. Hänsyn ska alltid tas till barnets bästa och dennes behov av umgänge med sina föräldrar (se Prop. 1981/82: 168 s 41 f.)

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons