Liksom utredningen anser regeringen att samtalen måste hållas under sakkunnig ledning. Det är alltså viktigt att det finns tillräcklig kompetens inom socialnämnderna för att kunna genomföra informationssamtalen och uppnå så goda resultat som möjligt. Regeringen konstaterar att även om själva regleringen om informationssamtal är ny så är det tänkta innehållet för samtalen sådant som personal på kommunernas familjerätter redan bör ha kunskap om.

Regeringen anser därför, till skillnad från MFoF och Gotlands kommun, att särskilda utbildningsinsatser i t.ex. konflikthantering inte är nödvändiga. För att säkerställa samtalsledarnas kompetens bör dock allmänna råd tas fram om vilken kompetens personal som håller i informationssamtal bör ha, på motsvarande sätt som finns när det gäller samtalsledare för samarbetssamtal (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge, HSLF FS 2017:51).

Bland annat för att MFoF ska kunna meddela sådana råd bör dess ansvarsområde utökas till att även omfatta informationssamtal. Regeringen förutsätter att MFoF även i övrigt ser över sina allmänna råd i syfte att anpassa dem till de nya reglerna.

För att tillämpningen av den nya ordningen med informationssamtal ska bli likartad över landet framstår det vidare som önskvärt att relevant kunskap finns samlad och lätt tillgänglig för dem som ska hålla i samtalen och att det tas fram närmare vägledning för informationssamtalens genomförande. Regeringen avser att återkomma med ett uppdrag till MFoF angående detta.

Källa:
Prop.2020/21:150 s. 69

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons