För att den nya ordningen med informationssamtal inte ska tynga tingsrätternas handläggning av mål om vårdnad, boende eller umgänge är det viktigt att domstolen på ett enkelt sätt kan kontrollera att en förälder har deltagit i ett sådant samtal. Utredningen föreslår därför att socialnämnden ska utfärda ett intyg för föräldrar som har deltagit i informationssamtal.

Det framstår enligt regeringens mening som ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att kunna kontrollera att kravet på deltagande i informationssamtal är uppfyllt. Ett sådant intyg bör utfärdas när båda eller någon av föräldrarna har deltagit i informationssamtal. För att fylla sin funktion bör intyget, förutom uppgifter om föräldrarna, innehålla uppgifter om vem eller vilka som deltagit och när samtalet ägde rum. Regeringen avser att i förordning ge MFoF rätt att meddela föreskrifter om samtalsintygets utformning och närmare innehåll.

Källa:
Prop.2020/21:150 s. 68


Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons