Barnrättsperspektivet i vårdnads­tvister ska förstärkas. Det handlar bland annat om att se till så att barnet har större möjlig­heter att komma till tals i de processer som rör dem.

Propositionen innebär bland annat att förut­sätt­ningarna för barnets delaktig­het i processen förbättras. Proposi­tionen inne­håller också förslag som syftar till att skapa bättre förut­sätt­ningar för föräldrar att nå sam­förstånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I propositionen föreslås bland annat att

  • barnets rätt till informa­tion och att komma till tals tydlig­görs
  • föräldrar som över­väger att inleda en tvist om barn som huvud­regel ska ha deltagit i informations­samtal hos social­nämnden innan de kan vända sig till domstol
  • en tillfällig vårdnads­havare ska kunna utses till exempel i en situation där det före­kommit dödligt våld inom familjen, 
  • en tids­gräns på fyra månader införs för utred­ningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Lagen om informations­samtal före­slås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informations­samtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lag­ändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.

Källa:
Prop. 2020/21:150


Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...