Båda föräldrarna ska inte behöva delta i alla vardagliga avgöranden när det gäller vårdnaden om barnet. Det ligger i sakens natur att bestämmanderätten utövas av den förälder som för tillfället finns till hands, eller på hur föräldrarna har organiserat vården.

Om föräldrarna inte sammanbor måste det med nödvändighet bli så att den av dem som har barnet hos sig till stor del kommer att fatta de vardagliga besluten ifråga om vårdnaden. Det kan gälla frågor om barnets mat, kläder, sovtider, hur barnet ska tillbringa sin fritid osv.

När det gäller beslut av mera ingripande betydelse för barnets framtid, till exempel frågor som rör barnet skolgång och bosättning, måste båda föräldrarna delta, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver att beslut fattas, trots att en av dem är förhindrad att medverka.

Källa:
Prop. 1975/76:170 s. 178

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons