En vårdnads -, boende - och umgängesutredning ska bedrivas på ett opartiskt och sakligt sätt (jfr 1 kap. 9 § RF ). Utredaren ska vid bedrivandet av utredningen vidare ta hänsyn till den enskildes integritet (jfr 1 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453], nedan förkortad SoL ). Utredaren ska också ta hänsyn till eventuella riktlinjer från rätten (6 kap. 19 § tredje stycket FB).

Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. I följande avsnitt beskrivs kortfattat hur utredningsförfarandet bör gå till enligt de råden. När Socialnämnden har fått en begäran från rätten bör den snarast möjligt utse vem som ska genomföra utredningen. Därefter bör utredaren omgående påbörja utredningen.

Som regel ska utredaren samtala med både föräldrarna och barnet. Utredaren bör också samtala med nya partners. Utredaren bör fråga föräldrarna vilka olika lösningar de kan se och vilka konsekvenser de anser att dessa kan få för barnet. Utredaren bör också ta reda på om det har förekommit hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra problem i familjen.

Angående referensuppgifter bör utredaren i första hand ta in uppgifter från personer som genom sin professionella roll känner barnet väl. Utredaren bör alltid hämta in uppgifter om föräldrarna och nya partners från socialtjänstens register. Utredaren bör i regel också hämta in uppgifter om föräldrarna och nya partners från Polismyndighetens belastnings - och misstankeregister .

Källa:
SOU 2017:6 s. 437

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons