Högsta Domstolen

2017-05-31
Målnummer Ö-4688-16
Referat

Bakgrund

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd uteslöt en advokat ur Advokat samfundet 2016 med stöd av 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Disciplinnämnden angav som skäl bland annat följande. Advokaten har agerat på ett sådant sätt att en tingsrätt dels haft skäl att avvisa honom som ombud i målet, dels haft grund för att förklara honom obehörig att tills vidare verka som ombud, rättegångsbiträde eller försvarare vid den aktuella tingsrätten.

Varken det advokaten har anfört eller vad som i övrigt förekommit i ärendet har föranlett nämnden att göra någon annan bedömning än den som gjorts av domstolarna. Det är därmed klarlagt att han allvarligt åsidosatt god advokatsed.

Advokaten har i tidigare beslut från 2010, 2012 och 2013 tilldelats varning för likartade åsidosättanden av god advokatsed. I beslutet 2012 har han ålagts straffavgift med 10 000 kr och i beslutet 20 13 högsta straffavgift med 50 000 kr. Omständigheterna måste enligt nämnden sammantagna anses synnerligen försvårande.

Advokatens uppgifter

De påföljder som han tidigare har tilldelats rör händelser som ligger så långt tillbaka i tiden som sex år. Att det har gått lång tid mellan händelserna är förmildrande och medför att det inte är fråga om något systematiskt åsidosättande av god advokatsed. Det föreligger därför inte sådana synnerligen försvårande omständigheter som krävs för att han ska kunna uteslutas. De uppgifter som låg till grund för tingsrättens beslut att avvisa honom som ombud stämmer inte heller överens med hur han har upplevt situationen. Advokaten åberopade vittnesförhör med advokat Åsa Erlandsson.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 8 kap. 4 §första stycket rättegångsbalken ska en advokat i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. Av 6 § framgår att advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd har att utöva tillsyn över advokater. I 7 § första stycket finns bestämmelser om disciplinära ingripanden när en advokat uppsåtligen gör orätt i verksamheten eller annars förfar oredligt. I paragrafens andra stycke regleras de fall då en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat. Advokaten får då tilldelas en varning eller erinran eller, om omständigheterna är synnerligen försvårande, uteslutas ur samfundet.  Enligt tredje stycket får, om det finns särskilda skäl, en varning förenas med en straffavgift om lägst l 000 kr och högst 50 000 kr.

Bedömningen i detta fall

Advokatens agerade vid den nu aktuella händelsen som ombud och rättshjälpsbiträde för pappan i ett mål om umgänge med barn. Under ledning av rättens ordförande fördes vid sammanträdet enskilda samtal med partema i syfte att nå en överenskommelse. Partema träffade en överenskommelse och tingsrätten meddelade interimistiskt beslut beträffande den. Efter den muntliga förberedelsen upprättade ordföranden en tjänsteanteckning.

Enligt anteckningen uppträdde Jan Urwitz nonchalant, mycket otrevligt och synnerligen omdömeslöst. Han störde ordningen i salen och upphörde inte med sitt agerande trots upprepade tillsägelser. Han uppträdde vidare nedlåtande mot ordföranden och motpartsombudet och åstadkom en hetsig och hotfull stämning i rättssalen, bl. a. genom att högljutt protestera mot det avkunnade beslutet och genom att hävda att ordföranden hade lurat hans huvudman.

Inför ordföranden och sin huvudman sa han också att huvudmannen var tvungen att acceptera motpartens förslag på grund av att det "ändå var kört", eftersom tingsrätten aldrig dömde till en pappas favör.

Advokat Åsa Erlandsson var motpartens ombud i tingsrätten. I vittnesförhöret uppgav hon, baserat på vad hon hörde och kunde bevittna i samband med förberedelsen, blev förvånad över tingsrättens beslut att avvisa advokaten som ombud i målet. Hon har dock inte haft något att erinra mot de uppgifter som lämnas i tjänsteanteckningen.

Det som har framkommit om advokatens agerande vid sammanträdet för muntlig förberedelse ger underlag för slutsatsen att han allvarligt åsidosatt god advokatsed. Försummelsen är särskilt allvarlig, eftersom advokaten därigenom har fortsatt med ett agerande av ett slag som under åren 2010, 2012 och 2013 föranledde disciplinnämnden att tilldela honom varning, i det senaste beslutet jämte högsta möjliga straffavgift. Vid en samlad bedömning framstår omständigheterna som synnerligen försvårande.

Disciplinnämndens beslut att utesluta ur Advokatsamfundet ska därför stå fast.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons