Huvudregeln och undantag

Enligt lagens förarbeten är huvudregeln, om föräldrarna har gemensam vårdnad, att det krävs ett medgivande från dem båda ifall en passansökan ska bifallas. Motsätter sig en vårdnadshavare en passansökan bör pass komma ifråga endast under speciella tillfällen.

Synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

1. En förälder vistas i ett annat land och det är uppenbart att föräldern skulle lämna sitt medgivande till passansökan eller
2. Barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är bruten.

Om ett pass ska utfärdas utan vårdnadshavarens medgivande bör passmyndigheten begära ett yttrande av socialnämnden. Detta är dock inte obligatoriskt.

Källa:
Prop. 19977/78:156 s. 43 f.

Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat (RÅ 1987 ref. 127) att stor restriktivitet bör iakttas med att utfärda pass mot en vårdnadshavares klart uttalade vilja och att undantagsregeln får antas vara avsedd för särpräglade fall där exempelvis hänsynen till barnets ålder, behov och egna önskningar bör ges en avgörande betydelse.
 
Kammarrätten i Göteborg har i ett mål (3624-1989) uttalat att socialnämnden, när barnet vårdas med stöd av LVU, har rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden med hänvisning till 11 § första och fjärde styckena (se nedan). Det utgör ett synnerligt skäl för att polismyndigheten ska kunna utfärda pass åt ett barn som vårdas med stöd av LVU trots att vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande.

11 § LVU 
1 st.
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.
4 st.
Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.

Förvaltningsrätten i Stockholm hänvisar till lagens förarbeten och ovanstående rättsfall i ett annat mål (28339-15). I detta mål vårdas två barn med stöd av LVU i ett familjehem. Familjehemmet planerar en resa till Ungern och socialnämnden har tillstyrkt denna resa. Förvaltningsrätten konstaterar att familjehemmet utövar den faktiska vårdnaden om barnen samt utgör deras trygghet. Det får anses som nödvändigt för familjehemsföräldrarna att också utöva vårdnaden under resan till Ungern och passinnehavet för barnen får därför anses som behövligt för genomförandet av vården enligt LVU. Det finns därför synnerliga skäl för polismyndigheten att utfärda pass för barnen. 

 

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons