Ett fåtal utredningar leder till ansökan om LVU

En mycket liten andel av utredningarna leder till en ansökan om vård enligt LVU. Som har framgått tidigare i texten uppskattar Socialstyrelsen att antalet anmälningar i landet under ett år rör sig om cirka 60 000 barn.

Det kan relateras till att vård enligt LVU under 2013 påbörjades för cirka 2 800 barn, vilket innebär att uppskattningsvis knappt fem procent av utredningarna ledde till en LVU- placering under kortare eller längre tid.

I tidigare nämnda aktstudie av Pernilla Leviners framkom misstankar om brott mot barnet i 20 procent av utredningarna (119 av de totalt 582 utredningarna). Endast i ca 4 procent av dessa utredningar (5 av 119 fall) vidtogs åtgärder med stöd av LVU. Enligt Leviner har motsvarande andel visats i andra studier.

I samtliga dessa fall hade omedelbara omhändertaganden genomförts, antingen som inledande åtgärd varefter utredning inleds eller under pågående utredning. I tre av fallen avslutades utredningen med beslut om att ansöka om vård enligt LVU. Leviner ansåg att dessa utredningar var gedigna. De innefattade fler utredningsåtgärder jämfört med övriga utredningar och hade tydligare fokus och precision.

Källa:
SOU 2015:71 s. 414

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons