Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap vid ändrad könstillhörighet

Information från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskap (MFoF) till socialnämnderna om utredning och fastställande av föräldraskap när någon eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. MFoF kommer att uppdatera föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap, föräldraskap och när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående kvinna med anledning av ny lagstiftning (uppdateras senare i HSFL-FS 2019).

Sammanfattning
• Om en man föder ett barn ska han anses som far till barnet.
• Faderskapspresumtionen gäller inte då föräldrarna är gifta om en eller båda föräldrarna ändrat könstillhörighet. Faderskap eller moderskap för den som inte har fött barnet ska fastställas genom bekräftelse eller dom.
• Om ett barn tillkommer med spermier från en kvinna ska hon anses som mor till barnet och ett moderskap fastställas.
• Om en man föder ett barn efter assisterad befruktning med samtycke från en kvinna som är hans make, registrerade partner eller sambo ska ett moderskap för kvinnan fastställas.

MFoF informerar 2019:2
Läs hela informationen

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons