Statens medicinskt-etiska råd (Smer)
Rapport 2013:1 

Surrogat-/värdmoderskap

Surrogatmoderskap eller värdmoderskap innebär att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med den uttalade avsikten att efter födseln lämna över barnet till ett annat par eller en annan person. Ofta används de tilltänkta föräldrarnas egna könsceller till befruktningen, men flera varianter är möjliga. Vid kommersiella varianter av surrogatmoderskap utgår ersättning utöver graviditetsrelaterade kostnader till surrogatmodern, men inte vid altruistiska varianter. I Sverige är surrogatmoderskap inte tillåtet.

Majoritetens överväganden och ställningstagande

En majoritet i rådet anser att altruistiskt surrogatmoderskap - under särskilda förutsättningar - kan utgöra en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning. En förutsättning är att det föreligger en nära relation mellan surrogatmodern och de potentiella föräldrarna. Surrogatmodern bör ha genomgått en graviditet och ha egna barn, hon bör inte heller vara genetisk mor till det blivande barnet. Andra förutsättningar är att surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna genomgår en omsorgsfull lämplighetsprövning och får tillgång till stöd och rådgivning under processen. Det blivande barnet bör dessutom tidigt få vetskap om sin tillblivelse och i mogen ålder ha rätt att få information om surrogatmodern.

Kvinnor bör i enlighet med principen om självbestämmande och autonomi ha möjlighet att själva bestämma över sina kroppar. Surrogatmoderskap är dock en komplex etisk fråga med många dimensioner och i en kommande utredning bör det utredas vilka kriterier som ska gälla vid en prövning inför ett beslut om behandling genom surrogatmoderskap. Det är viktigt att beakta eventuella psykologiska konsekvenser för surrogatmodern liksom risken för påtryckningar att ställa upp som surrogatmoder.

Kvinnor som av medicinska skäl inte kan bära fram ett barn, liksom homosexuella män, erbjuds i dag ingen behandling inom assisterad befruktning. För dessa grupper är surrogatmoderskapet en möjlighet att bilda familj med barn. Frågan om ensamståendes möjlighet att bli föräldrar genom surrogatmoderskap bör behandlas av en kommande utredning om assisterad befruktning.

Minoritetens överväganden och ställningstagande

En minoritet i rådet anser att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige. Surrogatmoderskap är inte ett etiskt godtagbart sätt att få barn enligt denna del av rådet. Det föreligger kunskapsluckor vad gäller de psykologiska konsekvenserna för både surrogatmödrar och de barn som blivit till genom olika typer av surrogatöverenskommelser. Det är även svårt att säkerställa självbestämmande och informerat samtycke vid surrogatmoderskap. Metoden strider mot människovärdesprincipen, i betydelsen att en människa används som medel för andra människors mål.

Trots att det finns exempel på att altruistiskt surrogatmoderskap har fungerat väl innefattar även denna form osäkerhet och risker för samtliga inblandade aktörer. Om altruistiskt surrogatmoderskap tillåts är risken stor att det skapas en acceptans som i förlängningen leder till kommersiella former. Detta kan i sin tur leda till exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor.

Det blivande barnet riskerar att drabbas av konflikter om surrogatmodern ändrar sig och inte vill lämna ifrån sig barnet. Barnet kan även drabbas om de potentiella föräldrarna inte längre vill ha barnet när det väl är fött. Man vet inte heller vilken betydelse det har för barnets tillblivelse att (surrogat)modern aktivt inte knyter an till det blivande barnet under graviditeten eller vad vetskapen om att ha blivit född av en annan kvinna innebär för barnet.

Rådets enhälliga ställningstaganden

Samtliga i rådet anser att kommersiellt surrogatmoderskap inte är en etiskt godtagbar metod. Kommersiella former av surrogatmoderskap riskerar att leda till exploatering av kvinnor och en kommersialisering av fortplantningsprocessen och barnets tillblivelse.

Det kan ifrågasättas om surrogatmödrar i kommersiell verksamhet handlar autonomt om de är i en ekonomiskt trängd situation. Principen om självbestämmande och autonomi för surrogatmodern kan således ifrågasättas vid kommersiella arrangemang.

Rådet anser att det är angeläget att barn som tillkommer genom surrogatmoderskap i utlandet ges samma förutsättningar som andra barn. Idag tillkommer barn genom surrogatmoderskap i utlandet. Dessa barn ska ges samma förutsättningar som andra barn. Regleringen kring mottagandet av dessa barn bör därför snarast ses över. Problemet kommer att kvarstå oavsett om surrogatmoderskap blir en tillåten metod inom assisterad befruktning i Sverige eller inte.Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons