Den rättsliga bedömningen om mannen i äktenskapet kan vara pappa regleras 1 kap. 2 § första stycket 3 föräldrabalken (FB). Där anges att han inte är pappa till barnet bland annat om barnet har avlats under det att makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att makarna har haft samlag med varandra under den tid då barnet kan vara avlat.

Bestämmelsen innebär en prövning i två led. Först måste makarnas boendeförhållanden utredas. I denna del krävs att det blivit det är styrkt att makarna rent faktiskt inte levt tillsammans. Bevisbördan för att särlevnad förelegat vilar på den som påstår att förhållandena varit sådana. I det andra ledet ska sedan sannolikheten för att makarna har haft samlag med varandra under den tid då barnet kan vara avlat bedömas.

Källa:
Hovrätten för Nedre Norrland
Mål nr T 1268-15

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons