Sammanfattning

Behörigheten för socialnämnder att fastställa faderskap ska utökas.

Den utökade behörigheten innebär att faderskap kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan av en svensk socialnämnd även när socialnämnden inte har någon utredningsskyldighet, under förutsättning att barnet har sin hemvist utomlands, fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige, det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier och barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo. Svensk lag ska tillämpas.

Sådana ärenden om fastställande av faderskap ska handläggas av socialnämnden i den kommun där den man som ska fastställas som far är folkbokförd. Svenska domstolar ska i större utsträckning tillämpa svensk lag i mål om fastställande av faderskap.

Svensk lag ska tillämpas även om barnet har sin hemvist i ett annat land, under förutsättning att fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige, det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier och barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

En talan om hävande av faderskapet för en man som på grund av faderskapspresumtionen ska anses som barnets rättsliga far ska få tas upp i svensk domstol tillsammans med en talan om fastställande av faderskap för den genetiska fadern. Målen ska handläggas i samma rättegång. Svensk lag ska tillämpas.

Socialnämnden i den kommun där den man som ska fastställas som far är folkbokförd ska ha möjlighet att föra barnets talan i domstol.

Källa:
Prop. 2017/18:155 s. 44.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons