Kammarrätten i Göteborg
2018-02-13
Mål nr 140-18

Med hänvisning till att handlingen inte var en färdigställd arbetshandling nekade socialnämnden sökanden att ta del av handlingen som hörde till ett ärende om fastställande av faderskap.

Då den aktuella handlingen inte kan sägas ha tillkommit för ärendets beredning eller föredragning och då den också tillför ärendet sakuppgifter, utgör den dock enligt kammarrätten inte en minnesanteckning enligt 2 kap. 9 § TF utan är en allmän handling.

Då det inte finns någon uppgift i handlingen som omfattas av sekretess i förhållande till klaganden ska den därmed också lämnas ut till henne.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons