Den sista kontrollen innan barnet lämnar ursprungsstaten behålls

När ett visst barn har föreslagits för adoption ska socialnämnden enligt 6 kap. 14 § socialtjänstlagen pröva om adoptionsförfarandet får fortsätta. Utredningen föreslår att denna prövning ska tas bort i de fall en utvidgad medgivandeprövning har gjorts och adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention.

Prövningen av om adoptionsförfarandet ska få fortsätta infördes i samband med att Sverige tillträdde 1993 års Haagkonvention mot bakgrund av konventionens krav på att det innan barnet lämnar ursprungsstaten görs en sista avstämning i respektive land av om förutsättningarna för adoptionen är uppfyllda (artikel 17 c).

Förutom att prövningen innefattar en bedömning av sökandens behörighet och lämplighet att adoptera det föreslagna barnet är det väsentligen fråga om att göra en rättslig kontroll av att det inte finns sådan bristande överensstämmelse mellan de berörda staternas lagar som kan utgöra hinder för adoptionens genomförande (prop. 1996/97:91 s. 61).

När prövningen infördes ifrågasatte Lagrådet om det var nödvändigt att fatta ett beslut om att adoptionen får fullföljas i de fall adoptionen inte omfattas av 1993 års Haagkonvention. Regeringen instämde delvis i Lagrådets synpunkt men ansåg att behovet av en något så när enhetlig hantering av de olika adoptionsärendena vägde tyngre.

Regeringen hänvisade vidare till att de fall som inte omfattas av konventionen i framtiden borde bli få (a. prop. s. 62). Regeringen anser att det alltjämt finns ett värde i att regleringen är enhetlig. En kontroll innan barnet lämnar ursprungsstaten fyller dessutom en funktion även i de fall 1993 års Haagkonvention inte är tillämplig. Till detta kommer att regeringen föreslår en något mer begränsad prövning av barnets bästa vid den utvidgade medgivandeprövningen än utredningen, vilket innebär att behovet av en sista kontroll är större än med utredningens förslag. Mot denna bakgrund anser regeringen att det inte finns anledning att ta bort kravet på prövning enligt 6 kap. 14 § socialtjänstlagen.

Förbundet Adoptionscentrum föreslår att de auktoriserade adoptions- sammanslutningarna i stället för socialnämnden ska fatta beslut om huruvida förfarandet får fortsätta. Frågan om vilket organ som ska fatta sådana beslut övervägdes i samband med att Sverige tillträdde 1993 års 104 Haagkonvention. Redan då framfördes önskemål om att sammanslutningarna själva skulle få fatta dessa beslut.

Med hänvisning till bl.a. att beslutet har tydlig karaktär av myndighetsutövning gjorde regeringen bedömningen att socialnämnden, som fattar beslut om medgivande till internationell adoption, borde fatta även dessa beslut (a. prop. s. 62). Utredningen har inte övervägt en förändring av denna ordning och regeringen har därför inget underlag att nu göra någon annan bedömning än den som gjordes när Sverige tillträdde konventionen. Denna uppgift bör därför socialnämnden ansvara för även fortsättningsvis.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 104.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons