Som redovisas i avsnitt 13.1 får ett barn med hemvist utomlands inte utan socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras. Den som vill genomföra en internationell adoption måste alltså först få ett medgivande.

Medgivande får lämnas endast om sökanden är lämpad att adoptera. Lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter som är avgörande för adoptionen (prop. 2003/04:131 s. 59).

Vid bedömningen ska dock särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och 96 sociala nätverk. Sökanden ska vidare ha deltagit i en av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 96.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons