Som framgår av avsnitt 10.1 är avsikten att adoptionsutredningen så långt möjligt ska resultera i ett fullständigt underlag för domstolens bedömning i ärenden som rör adoption av barn. Av den enkätundersökning som utredningen har genomfört bland ett antal kommuner framgår att det finns en viss osäkerhet kring vilka utredningsåtgärder som ska vidtas inför det att kommunen yttrar sig till tingsrätten i adoptionsärenden.

Mot den bakgrunden anser regeringen att det finns anledning att tydliggöra hur adoptionsutredningar ska genomföras. Det är viktigt att adoptionsutredningarna genomförs på liknande sätt över hela landet (se nedan). Syftet med adoptionsutredningen är att ge domstolen ett underlag för prövningen av adoptionsansökan.

Utredarens övergripande uppgift bör därför vara att utreda om förutsättningarna för adoption är uppfyllda. Det grundläggande kravet för adoption av ett barn är att adoptionen ska vara lämplig. I denna bedömning ligger bl.a. barnets behov av en adoption och sökandens lämplighet. Barnets bästa ska ges störst vikt vid bedömningen (se avsnitt 7.1).

Tyngdpunkten i adoptionsutredningen ska ligga på att belysa och analysera alla de omständigheter som är relevanta för lämplighetsbedömningen. Adoptionsutredningen ska dock även omfatta övriga krav som ska vara uppfyllda enligt 4 kap. föräldrabalken, såsom barnets rätt att få information och komma till tals (avsnitt 7.2) och att de samtycken som krävs finns och är godtagbara.

Vilka närmare aspekter som behöver utredas beror på det enskilda ärendet. Omständigheter får olika stor betydelse beroende på vilken typ av adoption det är fråga om, t.ex. beroende på om det rör sig om en nationell adoption, en styvbarnsadoption eller en internationell adoption. Detta bör naturligtvis påverka adoptionsutredningen. I den utsträckning andra intressen än det tilltänkta adoptivbarnets bästa gör sig gällande i ärendet, t.ex. att en förälder motsätter sig adoptionen eller att sökanden har barn sedan tidigare som skulle påverkas av en adoption, bör även dessa utredas och redovisas.

Som framgår av avsnitt 7.1 ska barnets bästa ges störst vikt inte endast vid domstolens beslut om adoption utan även när andra åtgärder vidtas i samband med adoption av ett barn. Det gäller inte minst adoptions- utredningen. Beaktande av barnets bästa kan t.ex. påverka hur barnets åsikter inhämtas och hur utredningen i övrigt genomförs.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 73.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons