Domstolen ska fastställa en tidsram för adoptionsutredningen och ska kunna ge riktlinjer för utredarens arbete

Det är angeläget med en snabb och effektiv handläggning av adoptionsärenden. Enligt den av utredningen genomförda enkätundersökningen varierar handläggningstiden för socialnämndernas yttranden till domstolen mycket, från en eller två månader till över sex månader. Redovisningen ger bilden av att adoptionsutredningarna tar kortast tid när det rör sig om en nationell adoption eller en internationell adoption som förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning medan utredningen tar längre tid vid enskild adoption.

Vid vårdnadsutredningar får domstolen ange en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd (6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken). 2014 års vårdnadsutredning föreslår att det ska bli obligatoriskt att ange en sådan tidsram (SOU 2017:6 s. 447 f.). Regeringen kan inte se att det i något fall skulle finnas anledning för domstolen att ge ett uppdrag om en adoptionsutredning utan att samtidigt bestämma när utredningen ska återredovisas. Regeringen föreslår därför att domstolen i sitt uppdrag ska ange en tid inom vilken utredningen ska vara slutförd.

Det får från fall till fall bedömas vad som är en rimlig handläggningstid för en adoptionsutredning. Det kan t.ex. bero på huruvida det rör sig om en nationell eller en internationell adoption, om en eller flera kommuner är berörda, huruvida adoptionen förmedlas av en auktoriserad adoptionssammanslutning eller inte och vilket underlag som är tillgängligt när uppdraget lämnas till socialnämnden.

I vissa fall bör det kunna räcka med ett par månader medan det i vissa fall kan behövas ytterligare någon eller några månader. Det bör vara ovanligt att det redan när uppdraget lämnas finns anledning att ge utredaren mer än fem månader för att genomföra utredningen. Domstolen bör vid behov kunna förlänga tiden (jfr prop. 1990/91:8 s. 46).

Regeringen ser inte som Umeå tingsrätt någon generell risk för att den nya ordningen för adoptionsutredningens genomförande skulle leda till att utredningen drar ut på tiden. Det faktum att utredningen inte kommer att komma under socialnämndens prövning innebär i sig en effektivisering. När det gäller utredningar enligt 6 kap. föräldrabalken har det diskuterats om en övre tidsgräns för utredningen bör införas (se prop. 2005/06:99 s. 58 f., där någon tidsgräns inte föreslogs, och SOU 2017:6 s. 447 f., där en fyramånadersgräns föreslås).

Det finns inget som tyder på att det finns behov av en lagstadgad tidsgräns för adoptionsutredningar och med tanke på hur varierande utredningsbehovet kan vara i olika ärenden bedöms det svårt att slå fast en tid som bör gälla för alla utredningar. Det bör därför inte införas någon gräns för hur lång tid en adoptionsutredning får ta.

Det är dock viktigt att utredningen inte drar ut på tiden i onödan. Av den anledningen bör det i lag föreskrivas en skyldighet för domstolen att se till att adoptionsutredningen bedrivs skyndsamt. I detta bör ligga att domstolen inte utan vidare ska medge en förlängd utredningstid utan bör förhöra sig om och värdera skälen som utredaren anger för att adoptionsutredningen inte kan slutföras inom den utsatta tiden.

Utöver att bestämma en tid inom vilken utredningen ska vara klar bör domstolen kunna ge riktlinjer för utredningen. Sådana riktlinjer kan handla om att utredaren bör samråda med en annan kommun som någon av de inblandade personerna bor i. Riktlinjer kan även lämnas om domstolen t.ex. anser att någon särskild omständighet bör utredas närmare.

Källa:
Prop. 2017/18:121 s. 71.

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons