Kristianstads tingsrätt

2017-07-20
Målnummer B 1841-16

Den 7 augusti 2016 föddes kvinnans och mannens dotter. Fyra veckor senare ringde de till SOS Alarm och sa att dottern inte andades. Ambulans kom snabbt till platsen och dottern fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda och hon dog till följd av en hjärnblödning. Enligt ett rättsintyg hade hon under sin livstid blåmärken i ansiktet och på huvudet vid tre tillfällen samt vid dödsfallet ett flertal revbensfrakturer, varav några var färska och kunde vara en följd av återupplivningsförsök. 20 frakturer var däremot inte färska och bedömdes i intyget vara 1–2 veckor gamla.

Föräldrarna åtalades för grov misshandel och grovt vållande till annans död, genom att inte i tid ta dottern till adekvat vård, men frias nu helt av tingsrätten. Enligt domstolen är inte den utredning som har lagts fram sådan att det i praktiken är uteslutet att dotterns blåmärken och revbensfrakturer uppkommit på annat sätt än genom annans våld - det kan finnas någon annan medicinsk förklaring. Det anses därmed inte bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem – i vart fall inte med uppsåt – orsakat dotterns blåmärken eller revbensfrakturer genom aktivt handlande.

Det är enligt tingsrätten inte heller bevisat att det märkts på dottern att hon haft ont av frakturerna. Det går därför inte att dra slutsatsen att kvinnan och mannen eller någon av dem måste ha insett att det fanns en risk för att dottern hade ont, och att de med uppsåt orsakat henne smärta genom att inte ta henne till sjukhus.

Inte heller anses det bevisat att kvinnan och mannen eller någon av dem på annat sätt skulle ha misshandlat dottern genom underlåtenhet, eller att hon innan samtalet till SOS Alarm uppvisat ett sådant mående att de borde ha dragit slutsatsen att hon svävade i livsfara.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå