Högsta domstolen

2017-06-08
Målnummer Ö 4979-16

När den afghanska kvinnan år 2012 beviljades uppehållstillstånd tillsammans med sina två barn uppgav hon att hon varit gift med barnens far fram till 2010 då han avlidit. År 2013 gifte hon sig med en annan man. Efter att paret begärt äktenskapsskillnad uppgav mannens ombud att det egentligen var barnens far som kvinnan varit gift med och han framställde också yrkanden om vårdnad och umgänge.

Tingsrätten förelade mannen att komplettera utredningen både avseende hans identitet och hans eventuella faderskap. Något sådant kom dock inte in men i äktenskapsskillnadsmålet bekräftade kvinnan att mannen var hennes ursprunglige make och far till barnen. Tingsrätten avvisade dock honom som part, hans yrkanden samt lämnade hans ansökan om rättshjälp utan bifall. Enligt tingsrätten var det inte klarlagt att mannen var kvinnans ursprunglige make och heller inte att han var far till barnen. Hovrätten kom fram till samma slutsats.

Högsta domstolen har nu tagit upp målet till avgörande och finner att tingsrätten gjorde rätt som förelade mannen att utreda frågan om hans talerätt. Om den utredningen inte är tillräcklig är det dock domstolens sak att komplettera den. Det gäller framförallt i mål om vårdnad och umgänge där HD anser att rättens utredningsskyldighet är långtgående med tanke på barnens bästa. HD slår också fast att de uppgifter som finns antecknade i folkbokföringen ger en viss vägledning i fråga om en människas identitet, civilstånd och så vidare men om det finns anledning att tvivla på att uppgifterna är korrekta måste domstolen pröva detta.

I det här fallet anser HD inte att tingsrätten fullgjorde sin utredningsskyldighet och att den kompletterande utredning som behövs ska tas in och prövas där. Avvisningsbeslutet undanröjs därför och målet visas åter till tingsrätten.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå