Hovrätten för Nedre Norrland
2017-11-24
Målnummer T 530-16

Efter föräldrarnas skilsmässa bodde den idag snart 18-årige sonen växelvis hos mamman och pappan men från och med april 2013 har han stadigvarande bott hos mamman.

Sonen har yrkat att pappan ska förpliktas att utge underhållsbidrag till honom, dels för tiden under det växelvisa boendet perioden 1 april 2011 till och med 31 mars, och därefter också till dess att han gått ut gymnasiet, dock längst till dess att han fyllt 21 år.

Parterna är överens om att mamman helt saknar underhållsförmåga och det är också klarlagt att pappan har en god ekonomisk förmåga.

Efter att tingsrätten förpliktat pappan bland annat att betala underhållsbidrag till sonen med sammanlagt 44 370 kronor (enligt yrkandet), för perioden under det växelvisa boendet, sänker hovrätten nu beloppet.

I likhet med tingsrätten konstaterar hovrätten att sonen, i enlighet med praxis, har rätt till en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om de inte lever tillsammans och att detta också gäller vid växelvis boende. Då det är klarlagt att pappan står för föräldrarnas hela samlade ekonomiska förmåga och att sonen inte lever med samma ekonomiska standard hos mamman har pappan därför försummat sin underhållsskyldighet under det växelvisa boendet och ska betala ut underhållsstöd (se 7 kap. 6 § FB, NJA 2013 s. 955).

Parterna är överens om att sonens ekonomiska behov under perioden uppgick till 70 992 kronor. Men då en förälder svarar för hälften av barnets ekonomiska behov genom det växelvisa boendet (se Svea hovrätts dom T 10701-13) ska pappan endast förpliktas att utge 35 496 kronor för perioden. Pappan har därutöver rätt till avdrag från sin underhållsskyldighet för barnbidraget som mamman i sin helhet tagit emot under perioden. Sonen har inte uppfyllt sin bevisbörda för att så inte var fallet.

När det sedan gäller efterföljande period där sonen stadigvarande bott hos mamman delar hovrätten tingsrättens bedömning gällande bland annat att sonen har rätt till 1 000 kronor i månaden i standardtillägg. Pappan har haft ett betydande överskott på mellan 18 792 till 20 453 kronor per månad. Pappan har inte heller visat att han har rätt att avräkna något belopp från standardtillägget.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten dock bland annat att bad- och gymkort inte ska anses omfattas av standardtillägget.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå