Kammarrätten i Stockholm

2017-05-04
Målnummer 1026-17

En kvinna begärde att få ta del av CV, lön, anställningsbevis och ett lönebesked för en avdelningschef inom socialförvaltningen hos Region Gotland. Regionen menade att det fanns risk att chefen skulle lida allvarliga men om uppgifterna lämnades ut och att de därför omfattades av sekretess enligt 39 kap. 3 § OSL och 10 § offentlighets- och sekretessförordningen. Dessutom var man rädd för att uppgifterna skulle användas i strid med personuppgiftslagen och läggas ut i kränkande sammanhang på internet.

Kvinnan överklagade och anförde att hon var frilansjournalist och ville kontrollera avdelningschefens behörighet. Socialnämnden menade dock att kvinnan företrädde en annan person som under många år trakasserat personal inom socialtjänsten på sociala medier. Kvinnan hade dessutom försökt få avdelningschefen att ändra ett barns journal och det fanns risk att hon tänkte använda uppgifterna som påtryckningsmedel för att få till stånd ändringarna.

Kammarrätten menar att avdelningschefens personnummer, bostadsadress och mobiltelefonnummer omfattas av det starkare sekretesskyddet i 39 kap. 3 § andra stycket OSL och inte ska lämnas ut. Däremot är det fråga om relativt harmlösa uppgifter som domstolen har svårt att se kan användas som påtryckningsmedel mot avdelningschefen. Det finns visserligen risk att uppgifterna hamnar i ett kränkande sammanhang på internet men risken för att avdelningschefen eller hennes närstående skulle utsättas för våld eller lida allvarligt men är liten varför uppgifterna inte heller omfattas av sekretess i enlighet med 39 kap. 3 § första stycket OSL.

Vad gäller frågan om uppgifterna kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen menar kammarrätten att det finns omständigheter som talar för detta men också att man inte kan bortse från att kvinnans syfte kan vara att granska chefens behörighet.

Sammantaget finner därför kammarrätten att de begärda uppgifterna ska lämnas ut men rättens ordförande delar inte den bedömningen. Enligt henne finns det fog för att anta att uppgifterna kommer att spridas på internet i ett negativt sammanhang. Det är en form av trakasserier som inte fanns när förarbetsuttalandena till 39 kap. 3 § första stycket OSL kom till under 1980-talet och som bör räknas som allvarligt men. Ordföranden anser därför att socialnämnden hade rätt att vägra att lämna ut handlingarna.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå