Högsta förvaltningsdomstolen
2018-02-09
Mål nr 991-17

HFD har tagit ställning till om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt LVU ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för skakvåld eller brister i omsorgen. Sammantaget görs bedömningen att förutsättningarna för vård enligt LVU inte är uppfyllda.

Målet gällde en pojke som fått livshotande skador när han var knappt sju månader gammal. Efter en anmälan från Drottning Silvias barnsjukhus befarade socialnämnden att han utsatts för våld i hemmet och ansökte om att han skulle beredas vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Förvaltningsrätten biföll ansökan om LVU-vård. Det gick inte att slå fast hur skadorna uppkommit, men att det skett under föräldrarnas vård och att frivillig vård inte kunde garantera att pojken inte kom till skada igen

Kammarrätten, som konstaterade att det pågick en förundersökning mot båda föräldrarna om eventuellt brott mot pojken, avslog sedan föräldrarnas överklagande. Kammarrätten var dock oenig.

HFD har nu uttalat att det inte funnits någon grund för att besluta om vård enligt LVU.

Enligt en vetenskaplig rapport som åberopats i målet fanns det endast ett svagt vetenskapligt stöd för att pojken utsatts för skakvåld, och i brist på annan bevisning var det inte tillräckligt utrett att han utsatts för det. Inte heller gav den medicinska utredningen tillräckligt stöd för slutsatsen att han utsatts för våld, varför utredningen inte nådde upp till att det var sannolikt att det förekommit fysisk misshandel.

De allvarliga skadorna kunde istället vara brister i omsorgen hos föräldrarna, men i det aktuella fallet gick det inte att bedöma vad som orsakat skadorna. Det var därför osäkert om det funnits någon situation som föräldrarna bort ingripa mot för att förhindra att pojken skadades. Socialnämnden hade inte heller i övrigt utvecklat några närmare argument kring förekomsten av brister i omsorgen hos föräldrarna. Sammantaget fann HFD att det inte funnits grund för att besluta om vård enligt LVU.

Vid HFD:s avgörande hade vården av pojken redan upphört varför målet avskrivs från vidare handläggning.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...