Kammarrätten i Göteborg
2017-09-26
Målnummer 3686-17

Efter att 16-åringen själv berättat om våld och hot i hemmet beslutade stadsdelsnämnden Angered att omhänderta och placera henne på ett HVB-hem. Där uppmärksammade man att tonåringen hade ett normbrytande beteende med hög skolfrånvaro, hade umgåtts i kretsar med droger och vapen samt misstänkte att hon själv använt knark och prostituerat sig.

Nämnden ansökte därför om att flickan skulle vårdas med stöd av l § andra stycket, 2 och 3 §§ LVU. Flickan själv medgav vård enligt 2 § LVU men inte 3 § eftersom hon inte höll med om att hon hade ett socialt nedbrytande beteende.

Förvaltningsrätten biföll dock ansökan eftersom man fann att 16-åringens uppgifter om våld och hot i hemmet var trovärdiga samt att det fanns stöd i utredningen för att hon hade ett socialt nedbrytande beteende och umgicks i fel kretsar där hon bland annat uppmanats att sälja narkotika.

Domen överklagades men kammarrätten finner att uppgifterna om konflikter i hemmet samt 16-åringens ovilja att flytta tillbaka är tillräckligt för att bereda henne vård enligt 2 § LVU. Däremot delar inte kammarrätten förvaltningsrättens slutsats att flickan har ett sådant beteende att hon även ska beredas vård enligt 3 §. Hennes höga skolfrånvaro hängde ihop med tiden då hon flyttades till HVB-hemmet och även om hon har rymt vid flera tillfällen har hon kommit tillbaka frivilligt relativt omgående. Hennes tidigare umgängeskrets har hon nu kommit ifrån och misstankarna om narkotikabruk och prostitution är bara misstankar.

Domstolen är dock inte enig. En av ledamöterna menar att det inte finns stöd i utredningen för att 16-åringen utsatts för våld och hot i hemmet varför det inte finns grund för vård enligt 2 § LVU. Däremot anser han att flickans umgänge utgör en sådan risk för henne att hon istället ska beredas vård enligt 3 § LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå