Kammarrätten i Göteborg
2017-09-26
Målnummer 3686-17

Efter att 16-åringen själv berättat om våld och hot i hemmet beslutade stadsdelsnämnden Angered att omhänderta och placera henne på ett HVB-hem. Där uppmärksammade man att tonåringen hade ett normbrytande beteende med hög skolfrånvaro, hade umgåtts i kretsar med droger och vapen samt misstänkte att hon själv använt knark och prostituerat sig.

Nämnden ansökte därför om att flickan skulle vårdas med stöd av l § andra stycket, 2 och 3 §§ LVU. Flickan själv medgav vård enligt 2 § LVU men inte 3 § eftersom hon inte höll med om att hon hade ett socialt nedbrytande beteende.

Förvaltningsrätten biföll dock ansökan eftersom man fann att 16-åringens uppgifter om våld och hot i hemmet var trovärdiga samt att det fanns stöd i utredningen för att hon hade ett socialt nedbrytande beteende och umgicks i fel kretsar där hon bland annat uppmanats att sälja narkotika.

Domen överklagades men kammarrätten finner att uppgifterna om konflikter i hemmet samt 16-åringens ovilja att flytta tillbaka är tillräckligt för att bereda henne vård enligt 2 § LVU. Däremot delar inte kammarrätten förvaltningsrättens slutsats att flickan har ett sådant beteende att hon även ska beredas vård enligt 3 §. Hennes höga skolfrånvaro hängde ihop med tiden då hon flyttades till HVB-hemmet och även om hon har rymt vid flera tillfällen har hon kommit tillbaka frivilligt relativt omgående. Hennes tidigare umgängeskrets har hon nu kommit ifrån och misstankarna om narkotikabruk och prostitution är bara misstankar.

Domstolen är dock inte enig. En av ledamöterna menar att det inte finns stöd i utredningen för att 16-åringen utsatts för våld och hot i hemmet varför det inte finns grund för vård enligt 2 § LVU. Däremot anser han att flickans umgänge utgör en sådan risk för henne att hon istället ska beredas vård enligt 3 § LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå