Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-20
Målnummer 262-17

Efter uppgifter från en sexåring om att hon och hennes syskon utsattes för våld av föräldrarna inledde Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandviken en utredning. Flickan sa först i utredningen att både mamman och pappan slog dem, men ändrade sig sedan till att det bara var mamman som gjorde det. Både föräldrarna och femåringens syskon nekade dock till att det förekom våld i hemmet.

Förvaltningsrätten biföll dock nämndens ansökan om vård enligt LVU för flickan. Domen upphävdes dock av kammarrätten som ansåg att hennes uppgifter inte gav tillräckligt stöd för de påstådda missförhållandena. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har emellertid nu istället fastställt förvaltningsrättens dom om vård enligt LVU.

HFD uttalar att det ofta saknas utredning som stöder ett barns uppgifter om missförhållanden samtidigt som dessa förnekas av föräldrarna. En bedömning av uppgifternas tillförlitlighet måste göras och då ska både barnets berättelse och dess subjektiva upplevelse av hemförhållanden väga tungt. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om omhändertagande enligt HFD.

I det avseendet konstaterar HFD att flickan för socialtjänst, polis, familjehem och sin ställföreträdare vidhållit sin berättelse under lång tid och vid upprepade tillfällen uttryckt att hon inte vill flytta hem förrän föräldrarna slutat slå henne. Att hon lämnat motstridiga uppgifter om vem som slår henne och att övriga familjemedlemmar förnekar att våld förekommit gör inte att det finns anledning att ifrågasätta vad hon berättat. Förutsättningar för vård enligt 1 och 2 §§ LVU finns därmed enligt HFD.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå