Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-20
Målnummer 262-17

Efter uppgifter från en sexåring om att hon och hennes syskon utsattes för våld av föräldrarna inledde Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sandviken en utredning. Flickan sa först i utredningen att både mamman och pappan slog dem, men ändrade sig sedan till att det bara var mamman som gjorde det. Både föräldrarna och femåringens syskon nekade dock till att det förekom våld i hemmet.

Förvaltningsrätten biföll dock nämndens ansökan om vård enligt LVU för flickan. Domen upphävdes dock av kammarrätten som ansåg att hennes uppgifter inte gav tillräckligt stöd för de påstådda missförhållandena. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har emellertid nu istället fastställt förvaltningsrättens dom om vård enligt LVU.

HFD uttalar att det ofta saknas utredning som stöder ett barns uppgifter om missförhållanden samtidigt som dessa förnekas av föräldrarna. En bedömning av uppgifternas tillförlitlighet måste göras och då ska både barnets berättelse och dess subjektiva upplevelse av hemförhållanden väga tungt. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om omhändertagande enligt HFD.

I det avseendet konstaterar HFD att flickan för socialtjänst, polis, familjehem och sin ställföreträdare vidhållit sin berättelse under lång tid och vid upprepade tillfällen uttryckt att hon inte vill flytta hem förrän föräldrarna slutat slå henne. Att hon lämnat motstridiga uppgifter om vem som slår henne och att övriga familjemedlemmar förnekar att våld förekommit gör inte att det finns anledning att ifrågasätta vad hon berättat. Förutsättningar för vård enligt 1 och 2 §§ LVU finns därmed enligt HFD.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå