Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-20
Målnummer 4239-16

Ordföranden för en nämnd i Göteborg beslutade att för föräldrarna hemlighålla vistelseorten för en pojke född 2008 som var omhändertagen enligt LVU. Sedan pappan överklagat upphävde förvaltningsrätten beslutet, men kammarrätten ansåg sedan istället att vistelseorten skulle hemlighållas. Enligt kammarrätten kunde vården försvåras om pappan kände till vistelseorten.

Pappan överklagade återigen och nu har Högsta förvaltningsrätten ändrat utgången och fastställt att vistelseorten inte ska vara hemlig. 14 § LVU ger en möjlighet att besluta om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrarna. Ett sådant hemlighållande kräver att det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården och för barnets bästa. Det krävs alltså starka skäl för det (prop. 1989/90:28 s. 74).

Enligt HFD kan endast en misstanke om att en förälder inte kommer att respektera ett beslut om umgängesbegränsning inte leda till att vistelseorten hålls hemlig. Det måste istället krävas konkreta omständigheter, som att en förälder tidigare har trotsat ett sådant beslut, som talar för det. Eller att det finns ett väl underbyggt antagande om att så kommer att ske.

Av utredningen i målet framgår att pojken har varit omhändertagen i över tre år men att pappan under den tiden inte har försökt att kontakta sonen eller något av hans jour- eller familjehem. Det har heller inte framkommit att pappan inte har respekterat den faktiska begränsningen av umgänget med sonen eller att han har agerat för att ingripa i vården.

HFD finner slutligen att utredningen i målet inte visar att det finns sådana starka skäl som krävs för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå