Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-19
Målnummer 5206-16

I ett mål om umgängesbegränsning enligt LVU kommer Högsta förvaltningsdomstolen fram till att en mamma kan träffa sina två barn olika mycket. För det barn som påverkas mest negativt begränsas umgänget till en gång var tredje månad. Det andra barnet får träffa sin mamma varannan månad.

Barnen födda 2010 och 2012 vårdas med stöd av LVU på grund av brister i omsorgen och är placerade i familjehem sedan de var några månader gamla. Socialnämnden har under i stort sett hela vårdtiden begränsat umgänget mellan barnen och mamman, som vårdas i den rättspsykiatriska öppenvården. De senaste åren har umgänget uppgått till en timme varannan månad i en lokal som har bestämts av nämnden.

I det överklagade beslutet begränsade nämnden barnens umgänge med mamman till en timme var tredje månad. Umgängena bedömdes vara påfrestande och negativa för barnen.

Mamman överklagade och yrkade på fortsatt umgänge en timme varannan månad, vilket förvaltningsrätten biföll. Kammarrätten fann dock att det inte kunde anses vara till barnens bästa att umgänge skulle ske oftare än en gång var tredje månad och biföll i sin tur nämndens överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu bestämt att umgänget med det äldre barnet ska ske varannan månad och var tredje månad med det yngre.

Det är familjehemmet som uppgett att barnen far illa av umgänget med mamman, och enligt HFD bör familjehemmet uppgifter godtas om inte det inte finns rimlig anledning att ifrågasätta dessa. Av utredningen framgår att det särskilt är det yngre barnet som påverkas negativt av umgänget med mamman. Risken är att barnet bygger upp en negativ bild av mamman som kan påverka umgänget i framtiden. Därför behöver det för närvarande begränsas enligt HFD.

Lika starka negativa reaktioner väcker inte umgänget hos barnet fött 2010 varför umgänget för honom ska fortsätta vara en timme varannan månad enligt HFD.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå