Kammarrätten i Göteborg

2017-06-08
Målnummer 2051-17

Även om mamman nu oftast anmält sina döttrars, idag 8 och 10 år gamla, skolfrånvaro är det likväl oroande att barnen inte har varit i skolan. Inte heller har flickorna varit med på den läxhjälp som skolan har erbjudit. Deras tänder har dessutom varit så dåliga att det har behövts omfattande tandläkarbehandling, bland annat under narkos.

Enligt kammarrätten är bristerna sådana att de innebär en påtaglig risk för flickornas hälsa och utveckling skadas. Då mamman inte samtycker till den behövliga vården avslås hennes överklagande av underinstansens beslut om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Då det inte finns skäl att vänta innan beslutet om vård verkställs ska beslutet gälla omedelbart.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå