Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-08
Målnummer 5757-16

Barnet, som snart fyller tio år, och hennes familj kom till Sverige 2011. I mars 2016 inledde socialtjänsten en utredning efter anmälan från skolan om att flickan sagt att hon inte ville att personalen skulle ringa hem och berätta att hon hade gjort något dumt eftersom hon var rädd att föräldrarna skulle utsätta henne för bestraffning. För polis och socialtjänst berättade flickan sedan att hon blivit bestraffad och inlåst av sina föräldrar samt även slagen av sin äldre bror.

Individ- och familjeomsorgsnämnden i hennes kommun ansökte om vård enligt LVU för henne och förvaltningsrätten biföll ansökan. Kammarrätten bedömde dock att det inte var tillräckligt klarlagt att de påstådda missförhållandena i hemmet hade den omfattningen eller var av den arten att det fanns skäl för vård enligt LVU, och avslog istället nämndens ansökan.

Målet togs sedan upp till prövning av Högsta förvaltningsdomstolen som nu har fastställt förvaltningsrättens domslut om vård enligt LVU för flickan.

I domskälen uttalar HFD bland annat att ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets familj. Det måste därför ställas höga krav på den utredning som ska ligga till grund för omhändertagandet. Ofta saknas utredning till stöd för barnets uppgifter om missförhållanden samtidigt som uppgifterna förnekas av föräldrarna. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste enligt HFD dock även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om omhändertagande.

I det avseendet bedömer HFD att flickan på ett sammanhängande och detaljerat sätt beskrivit de bestraffningsmetoder som föräldrarna har tillämpat. Hon har också lämnat en fyllig berättelse om det våld av annan som hon har utsatts för i hemmet. Dessa uppgifter har hon även bekräftat och vidhållit i jour- och familjehemmen samt till sin ställföreträdare. Även om vissa detaljer i hennes berättelse kan ifrågasättas rubbar detta inte tilltron till berättelsen i dess helhet. Det är således med tillräcklig grad av säkerhet utrett att de missförhållanden som hon har berättat om också har förekommit.

HFD:s slutsats är att flickan behöver beredas vård utanför hemmet. Då samtycke till sådan vård inte finns är förutsättningarna för att bereda henne vård enligt 1 och 2 §§ LVU uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå