Kammarrätten i Göteborg

2017-06-01
Målnummer 1582-17

På grund av alarmerande hög skolfrånvaro under flera år och vårdnadshavarnas oförmåga, främst mammans som boendeförälder, till gränssättning bland annat av datorspelande sent på nätterna, biföll förvaltningsrätten i mars 2017 kommunstyrelsens ansökan om vård av den idag 11-årige pojken med stöd av 2 § LVU.

Även om pojken har fortsatt oacceptabelt hög skolfrånvaro anser kammarrätten dock att skolgången nu är mer stabil. Belägg saknas också saknas för att morgontröttheten beror på att han helt okontrollerat tillåts spela dataspel på nätterna. Föräldrarna strävar nu också aktivt mot en ökad skolnärvaro och har tagit pojkens magproblem på allvar och är positiva till BUP-kontakter. Då mamman dessutom uppger sig nu ha fungerande rutiner för pojken anser domstolen sammantaget att förutsättningar saknas för LVU-vård.

Mammans bristande ekonomiska planering är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att kunna anses utgöra en brist i omsorgen enligt 2 § LVU. Inte heller i övrigt har det visats finnas sådana konkreta och klara riskfaktorer i pojkens hemmiljö som medför en påtaglig risk för hans fortsatta hälsa och utveckling.

En ledamot är skiljaktig och vill avslå föräldrarnas överklaganden.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå