Kammarrätten i Göteborg

2017-05-08
Målnummer 1722-17

Oaktat att släktingen, då vårdnadshavarna överlåtit den faktiska vårdnaden av dottern till denne, har det faktiska ansvaret för att flickan uteblivit från undervisningen sedan våren 2016 kan problemet med skolgången enligt kammarrätten inte hänföras till släktingens brister i omsorgen.

Istället bör de åtgärder som skollagen erbjuder uttömmas för att en elev som uteblir får en fungerande skolgång, och utredning saknas om vilka åtgärder skolan och nämnden vidtagit.

Att släktingen gärna ser att flickan och hennes son inleder en relation kan inte heller sammantaget innebära en risk för planerat tvångsgifte. Att släktingen inte är godkänd som familjehem och att hon har problem med de egna barnen ändrar inte kammarrättens bedömning att avslå ansökan om LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå