Högsta domstolen

2007-10-17
Mål nummer T 4816-05

I målet vill barnen att personerna MN och ANE inte ska anses som deras föräldrar. Denna talan utgör således en fastställelsetalan.

Det är inte möjligt att föra en fastställelsetalan enligt 13 kap. 2 § RB för att få fastslaget att en viss händelse har ägt rum. En fastställelsetalan enligt nämnda lagrum måste avse ett rättsförhållande. Till föräldraskapet hör väsentliga rättsverkningar såsom vårdnad, förmynderskap, underhållsskyldighet och arvsrätt. Regleringen om fastställande och hävande av faderskap i föräldrabalken bygger också på uppfattningen att föräldraskap utgör ett sådant rättsförhållande som kan vara föremål för rättegång.

HD för sedan ett resonemang om att barnen kan väcka talan enligt 13:2 RB. HD jämför med ett fall 1949 där man fastställde föräldraskapet till två barn som hade förväxlats i nära anslutning till födelsen samt ett ytterligare exempel1996 där en positiv bördstalan prövades. Observera att man numera säger faställelsetalan istället för bördstalan.

Däremot är det inte möjligt för en man, som påstår sig vara pappa till ett barn, att väcka talan om fastställande av faderskapet, eftersom en sådan talan enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken ska föras av barnet.

HD konstaterar att barnen är folkbokförda som barn till MN och ANE och att de hävdar att de är barnens föräldrar. Därmed kan det anses finnas en ovisshet om rättsförhållandet. Det står också klart att denna oklarhet, bland annat vem som är behörig att utöva vårdnad och förmynderskap, kan orsaka barnen skada. I själva saken gör HD samma bedömning som underinstanserna gjort. Hovrättens domslut fastställs.

Läs referatet


Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå