Tingsrätten har beslutat att pappan ska ensam vårdnad enligt en överenskommelse mellan föräldrarna. Barnet har umgängesrätt till mamman utan hinder, det vill säga varannan helg, semester jul och allt.

Två år efteråt får mamman samtal från socialtjänsten att barnet blivit fosterhemsplacerat. Därefter har inte mamman fått ha någon kontakt eller umgänge. Det finns inga domslut eller liknande.

Är det rätt att göra så här utan något som helst underlag eller liknande?

Svar:

Av frågan framgår att mamman inte har blivit informerad om att barnet blivit familjehemsplacerat och på vilka grunder det har skett. Det bör bero på att hon inte är vårdnadshavare och att pappan förmodligen har valt att inte informera henne.

En frivillig familjehemsplacering enligt socialtjänstlagen grundas på en utredning och ett beslut av socialnämnden; en domstol är således inte inblandad. En tvångsplacering enligt LVU grundas i sin tur på en utredning, ansökan av nämnden och ett beslut av förvaltningsdomstol. Vad som än är orsaken till barnets placering har denna alltså föregåtts av en utredning, prövning och ett beslut i domstol; beslut och underlag måste alltid finnas.

När det gäller frågan om umgänget är det barnet som har rätt till umgänge med båda föräldrarna eftersom hon inte bor med någon dem. Barnets umgänge, och omfattningen av det, beror på barnets behov och om det kan genomföras under positiva och trygga former.

Om en förälder vill att barnet och föräldern ska umgänge, och om socialnämnden anser att det är olämpligt, krävs ett beslut om umgängesbegränsning enligt LVU.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå