Jag och min ex sambo har delad vårdnad om våra två barn 12 och 15 år. Sedan några månader tillbaka vägrar han ha kontakt med mig och har nu meddelat att han tänker ta barnen på en resa i sommar på 3 veckor. Detta är helt mot min vilja då han ska åka då jag har semester och jag då inte får vara med barnen 2 av de 4 veckor som är den naturliga uppdelningen. Vanligtvis brukar han åka 2 veckor vilket är helt ok och jag har sagt att han kan åka 3 veckor men inte så det inkräktar på hela min semester. Jag känner mig maktlös då han säger att 'det är så här det blir'. Har han rätt att göra såhär? Vi är båda svenska medborgare.

Svar:

Om ni har gemensam vårdnad om era barn så innebär det att ni båda ska besluta i frågor som rör era barn. Detta följer av 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken. Således är huvudregeln att dina barns far inte ensam kan besluta i frågor som rör era barn utan ditt samtycke/medgivande. Enligt 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken kan dock föräldern som barnet bor med (boföräldern) ensam fatta beslut i vissa fall, i frågor som rör den dagliga omsorgen. Den allmänna uppfattningen gällande resor är att beslut rörande kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen. Boföräldern kan alltså ta med sig barnet på kortare utlandsresor utan den andra förälderns medgivande. En bestämd tidsram för vad en kortare utlandsvistelse är finns inte.

Dock får inte boföräldern fatta beslut som kränker den andra förälderns kontakt med barnet. Beslutet får alltså inte inkräkta på den andra förälderns umgänge. Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni besluta om semesterplaneringen tillsammans. Detta ska ske med hänsyn till era respektive levnadsförhållanden och barnens önskemål och behov. För de fall ni inte själva, genom samtal kan komma överens om semesterplaneringen kan ni ta hjälp av familjerätten i er kommun.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå