Mitt ex vill ta med mina barn på utlandsresa, till Sydamerika, där han har sina släktingar. Min pojke som är 13 år vill inte åka och min dotter som är 7 har också uttryckt att hon inte vill åka utan mig och sin storebror.

Kan mitt ex ta med henne eller behöver han mitt medgivande? Vi är båda vårdnadshavare men jag litar inte på honom och är rädd för olovligt bortförande.

Svar:

Om ni har gemensam vårdnad om era barn så innebär det att ni båda ska besluta i frågor som rör era barn. Det innebär att barnens far inte har rätt att ta mer era barn utomlands utan ditt medgivande. Således krävs ditt samtycke för att barnen ska få resa utanför Sverige, även när de reser med deras far som också är vårdnadshavare.

För de fall barnens far och vårdnadshavare, utan ditt samtycke ändå tar med sig era barn till Sydamerika kan du kontakta Utrikesdepartementet, UD för att anmäla detta. Barnens far har då gjort sig skyldig till olovligt bortförande av barn. UD är centralmyndighet för ärenden med olovligt bortförande av barn och kvarhållna barn. UD bistår med vägledning i dessa ärenden genom att lämna uppgifter och förmedla hjälp till föräldrar. UD kan dock inte agera som ditt ombud (advokat eller jurist som företräder dig i ditt ärende).

Tre konventioner kan då bli aktuella att titta på;
1. 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
2. Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
3. 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

1980 års Haagkonventionen är den konventionen som du först bör titta på. Denna konvention blir tillämplig om landet där barnet befinner sig har tillträtt den. 1980 års Haagkonventionen reglerar i sådana fall möjligheten att kunna få hem sitt barn till Sverige igen. För de fall barnet befinner sig i ett land som inte tillträtt 1980 års Haagkonvention innebär det att landet inte tillämpar 1980 års Haagkonvention utan istället blir landets egen, nationella lagstiftning tillämplig. Landets nationella lagstiftning reglerar då under vilka förutsättningar återförande av barnet kan ske.

För mer information vänligen läs:
http://www.regeringen.se/49dada/contentassets/6a101aec0a314c569cb1a05e6f77f41f/barn-som-olovligen-fors-bort-eller-kvarhalls-i-ett-annat-land

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå