Jag är så kallad helgförälder och mitt ex har vårdnad om vår dotter.
Vad ska jag göra när jag inte får henne på mina bestämda helger?

Svar:

Först bör klarläggas att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos; en förälder har alltså inte umgängesrätt. 

Efter en separation kan barnets umgänge bestämmas antingen genom en överenskommelse mellan föräldrarna, eller genom ett avtal godkänt av socialnämnden eller genom ett beslut av en domstol.

I det här fallet är det oklart vad som menas med bestämda helger. Är det fråga om något som ni kommit överens om, eller är det fråga om ett avtal eller beslut i domstol? I samtliga fall bör du rådgöra med en jurist om vad du ska göra för att få en ändring. Du får kanske rådet att stämma den andre föräldern eller att begära verkställighet, det vill säga att den andre föräldern ska lämna ut barnet för umgänge. Gör han eller hon inte det riskerar vederbörande böter eller andra åtgärder.

Men allra bäst är givetvis att du kontaktar den andre föräldern och föreslår samarbetssamtal på familjerätten (socialtjänsten).

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå