Barnen bor växelvis hos oss båda föräldrar, 50/50. Det funkar alldeles utmärkt förutom att min exman har fått för sig att mina föräldrar, det vill säga barnens morföräldrar, inte ska få vara med barnen under mina veckor. Barnen, 2 och 5 år gamla, älskar att vara med sina morföräldrar, och de bor nära och vill finnas till för mina barn.

Har barnen laglig rätt till umgänge med morföräldrarna om det är deras önskan?

Svar:

Utifrån de detaljer som du ger i din fråga är​ vårt svar​ följande.

Barnen har laglig rätt att träffa dina föräldrar​ under förutsättning att det är för deras bästa​. Det följer av FB 6 kap. 15 § tredje stycket​, där följande står.​

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses

Bestämmelsen innebär att vårdnadshavar​e​ ska se till att barnet får sitt behov av umgänge med olika personer tillfredsställt. Härmed​ ​menas​ ​att barnet ska få träffa anhöriga m.fl. som det är berikande för barnet att vara tillsammans med.

I vårdnadshavarens ansvar ligger​ även​ att på olika sätt uppmuntra barnet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, t.ex. tidigare fosterföräldrar eller far- eller morföräldrar.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå