Min dotter är 15 år och har bott hos mig i cirka 8 mån efter att tidigare haft växelvis boende. Hon har valt att bo hos mig på grund av pappans alkoholvanor och hans flickvän. Nu vill pappan via socialtjänsten få rätt att träffa dottern mot hennes vilja. Jag förhindrar inte umgänget men min dotter svarar inte på pappans sms och telefonsamtal; hon vill inte träffa honom.

Kan socialtjänsten ändå via lagar tvinga vår dotter träffa sin far mot hennes vilja? Vad säger lagen och hur mycket betyder hennes egen vilja.i detta?

Svar:

Enligt lagen, föräldrabalken, är det barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Om ett barn, som är 15 år, inte vill ha umgänge med en förälder brukar domstol sällan eller aldrig tvinga barnet till ett oönskat umgänge.

Socialtjänsten har som uppdrag att genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar att komma fram till egna lösningar när de är oense om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarnas lösningar ska givetvis vara bäst för barnet, och inte de vuxna. Socialtjänsten har däremot inte någon befogenhet, med stöd av lag, att tvinga ett barn till ett umgänge som barnet inte efterfrågar.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå