Mina barns pappa ska flytta 25 mil från vår ort. Nu påstår han att jag som boendeförälder ska stå för resorna halva vägen. Har han rätt?

Barnen har träffat sin pappa varannan helg i 1 1/2 år förutom den äldste, han bor hos mig på heltid vilket innebär att jag står för hans kostnader. Jag får underhåll för barnen via försäkringskassan. Borde inte kostnaderna för den äldste räknas som extra kostnad för mig?

Svar:

Det finns ingen regel som säger att en boförälder alltid ska stå för halva resekostnaden vid barns umgänge med den andre föräldern. De föräldrar som anser att de har en likvärdig ekonomi brukar, som praxis, bestämma att man delar på resorna eller möts på halva vägen.

Som boförälder är du skyldig att bidra till umgängesresorna, eftersom avståndet (mer än 10 mil) gör att resekostnaderna ska anses som betydande. Skyldigheten att bidra förutsätter dock att du har ekonomisk förmåga att till det, vilket avgörs av en komplicerad uträkning påminnande om beräkningen av underhållsbidrag.

Resekostnader ska inte vägas in när man beräknar barnets rätt till underhållsbidrag. De faktiska kostnaderna för ett barnets uppehälle får inte heller någon betydelse när det gäller underhållsstödets storlek.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå