Jag ska genomgå en skilsmässa och har ett barn på 2 år. Om det skrivs i papperna att vi själva utan hjälp av domstol bestämmer hos vem barnet ska bo. Kan vi sedan om det skulle bli problem att komma överens gå till en domstol för att få hjälp att komma överens?

Svar:

Det finns inget krav på att en domstol bestämmer vart barnet ska bo eller att en handling om detta upprättas. Om ni är överens om vart barnet ska bo och vill upprätta ett avtal om detta kan Ni få den godkänd av socialnämnden i Er kommun. Ett fastställt avtal kan verkställas som ett lagakraftvunnet domstolsavgörande.

Om ni skulle i ett senare skede bli oense vart barnet ska bo kan någon av Er väckta talan i tingsrätten rörande detta. Vid en eventuell tvist bör man dock i första hand inleda samarbetssamtal enligt 6 kap 18 § föräldrabalken. Med samarbetssamtal avses organiserade samtal mellan föräldrarna under ledning av sakkunnig, oftast inom kommunen. Målet är att föräldrarna når samförståndslösningar och enas gällande vad som är bäst för barnet. Det är alltid barnets bästa som står i fokus vid tvister.

Om en domstol ska avgöra vart barnet ska bo tar man oftast in en utredning. Även socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Rätten kan sedan besluta om vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. Även om en tidigare överenskommelse finns kan således någon eller båda parterna vända sig till en domstol direkt och begära ändring. Viktigt att känna till är att domstolen endast kan besluta om hos vem barnet ska bo om barnet står under gemensam vårdnad. Beslutet angående boende ska tas utifrån vad som är bäst för barnet. Vad som är bäst för barnen måste bedömas utifrån varje enskild situation.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå