Jag och mitt ex har en dotter på fyra år och vi har gemensam vårdnad. Nu har mitt ex sagt att hon vill flytta till en annan stad åtta mil från min bostad. Jag vill inte att hon ska ta med sig dottern när hon flyttar utan vill att dottern ska fortsätta gå i den förskola hon går i nu och fortsätta med sina kamrater i skolan när hon blir så gammal.

Vad är det som gäller i det här läget? Har mamman rätt att flytta iväg med vår dotter eller inte? Vad har jag för rättigheter att kräva att dottern går kvar här? Varken jag eller mamman är kriminella eller något sådant utan är två normala föräldrar.

Svar:

Vad som är viktigt att komma ihåg i alla frågor som rör vårdnad, umgänge och boende är att barnets bästa ska beaktas och att det inte handlar om att skapa rättvisa mellan föräldrarna. Om föräldrarna inte kan komma överens om fråga om boende och umgänge finns det olika vägar att gå. Domstolen kan på talan av en förälder eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med. Det kräver att den ena föräldern väcker talan. Om föräldrarna är överens kan de dock träffa ett skriftligt avtal som bli gällande på samma sätt som en domstols dom om det blir godkänt av socialnämnden.

Att barnet ska bo hos någon av föräldrarna innebär ingen speciell beslutanderätt för denne; beslut om barnets personliga angelägenheter ska fattas gemensamt av föräldrarna. Domstolen kan även fatta beslut om växelvis boende, om det är bäst för barnet. Växelvis boende innebär vanligtvis att barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Detta beslut kan fattas mot en eller båda föräldrarnas vilja. Gällande växelvis boende förutsätts dock att barnets behov sätts i första rummet, att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra och att de har god samarbetsförmåga. Barnet ska inte behöva byta mellan olika skolor och förskolor.

Avståndet mellan orterna i det här fallet skulle kunna hindra ett växelvis boende. Gällande valet av bostadsort får den vårdnadshavare som barnet bor hos inte ensam bestämma om barnet ska flytta med honom eller henne. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens ska barnet bo kvar där det bor. Detta är huvudregeln. Även när det gäller val av skola måste föräldrarna vara överens.

Om föräldrarna inte är överens vid en eventuell skolstart ska barnet börja i den skola inom vars upptagningsområde det bor. Gällande förskola har generellt sett den förälder som barnet bor hos i normalfallet beslutanderätten i fråga om barnomsorg. Det kan vara klokt att vända sig till familjerätten i där barnet är folkbokfört och ta hjälp vid liknande frågor. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå