Vi har växelvis boende, men min son säger att han inte vill bo hos sin pappa. Får han bestämma själv när han är över 12 år?

Svar:

Det finns en utbredd uppfattning hos många föräldrar att barn får bestämma i frågor om vårdnad, boende och umgänge när de fyllt 12 år. Men så är inte fallet, det ska alltid barnets vårdnadshavare göra. Den rättsliga vårdnaden innebär nämligen en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter som innefattar beslutet var barnet ska bo.

Barn ska givetvis få tillfälle att säga sin mening och uttrycka sina önskemål. Sedan är det vårdnadshavaren som ska bedöma om det är lämpligt, eller olämpligt, att följa barnets vilja och önskemål beroende på frågans art och barnets ålder, mognad samt utveckling.

Något om den utbredda uppfattningen att barn får bestämma själva när de blir 12 år. Den har förmodligen sin grund i föräldrabalkens bestämmelse avseende verkställighet av domstolsbeslut (21 kap. 5 § FB).

Före 2006 framgick av bestämmelsen att en hämtning av ett barn inte fick verkställas av polismyndigheten om barnet, som fyllt 12 år, motsatte sig verkställigheten, såvida inte länsrätten fann det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.

Efter vårdnadsreformen 2006 har bestämmelsen fått en annan utformning. Nu står kortfattat att om barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.

Att det tidigare sades att en tolvåring kunde motsätta sig verkställighet är alltså, troligen, orsaken till att många föräldrar felaktigt kom att tro att en tolvåring fick bestämma i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...