Vi har växelvis boende, men min son säger att han inte vill bo hos sin pappa. Får han bestämma själv när han är över 12 år?

Svar:

Det finns en utbredd uppfattning hos många föräldrar att barn får bestämma i frågor om vårdnad, boende och umgänge när de fyllt 12 år. Men så är inte fallet, det ska alltid barnets vårdnadshavare göra. Den rättsliga vårdnaden innebär nämligen en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter som innefattar beslutet var barnet ska bo.

Barn ska givetvis få tillfälle att säga sin mening och uttrycka sina önskemål. Sedan är det vårdnadshavaren som ska bedöma om det är lämpligt, eller olämpligt, att följa barnets vilja och önskemål beroende på frågans art och barnets ålder, mognad samt utveckling.

Något om den utbredda uppfattningen att barn får bestämma själva när de blir 12 år. Den har förmodligen sin grund i föräldrabalkens bestämmelse avseende verkställighet av domstolsbeslut (21 kap. 5 § FB).

Före 2006 framgick av bestämmelsen att en hämtning av ett barn inte fick verkställas av polismyndigheten om barnet, som fyllt 12 år, motsatte sig verkställigheten, såvida inte länsrätten fann det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.

Efter vårdnadsreformen 2006 har bestämmelsen fått en annan utformning. Nu står kortfattat att om barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa.

Att det tidigare sades att en tolvåring kunde motsätta sig verkställighet är alltså, troligen, orsaken till att många föräldrar felaktigt kom att tro att en tolvåring fick bestämma i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå