Mamman till mina två söner samt en styvson har tagit barnen till Sverige utan att rådgöra med mig. Vi är skrivna i ett EU land och mamman vill nu att jag ser till barnen blir folkbokförda i Sverige och att de kan börja skolan i höst. Jag kommer att besöka Sverige några gånger om året, vår och höst. Det jag önskar ha är ett avtal om att barnen får besöka mig sju veckor på sommarlovet samt 3 veckor på påsklovet. Mamman medger muntligt att två besök är rimliga. Men hon säger också att hon kommer att gå till tingsrätten om jag inte skriver under allt hon vill, vilket är onödigt då vi i princip är överens.

Vad kan jag göra för att skapa ett samarbete? Kan jag be någon att kontakta henne för att samtala? Måste jag besöka Sverige ifall mamman tar saken till tingsrätten? Hur ska det bekostas? Hur ska jag göra med arbetet och alla saker som jag har ansvar för?

Svar:

Utifrån den beskrivna situationen förefaller det rimligt att barnen blir folkbokförda i Sverige. Då kan du och mamman också enas om ett avtal, godkänt av socialnämnden, i den kommun där barnen är bosatta.

Ett avtal godkänt av socialnämnden reglerar frågorna om vårdnad, boende och umgänge eller något av dem. Det får samma betydelse som ett beslut i domstol vilket innebär att en part kan begära verkställighet om den andre parten inte följer avtalet. Tilläggas bör att avtalet, i det här fallet, enbart gäller de två gemensamma sönerna. Styvsonens umgänge får bestämmas i en särskild överenskommelse och i samråd med hans föräldrar.

Avtalet kan, och bör, föregås av samarbetssamtal, och samtalen kan planeras utifrån dina besök i Sverige. Man kan också, om det är praktiskt möjligt och om alla är överens, som komplement samtala via Skype.

Som regel kontaktar föräldrar, enskilt eller gemensamt, socialtjänsten (familjerätten) för att bestämma tider för samarbetssamtal. Om en av dem vill ha samtal ska familjerätten kontakta den andra föräldern för att höra om han eller hon vill ha samtal. Det kan i en del fall vara lämpligt att inleda med enskilda samtal för att förbereda kommande gemensamma samtal.

Om mamman stämmer in dig till tingsätten behöver du inte personligen närvara, du kan ge en advokat en fullmakt att företräda dig. Om du inte har rätt till rättshjälp får du betala advokatens arvode. En advokat kan alltså informera dig om dessa detaljer. Han eller hon kan också ge dig råd när det gäller din önskan om tidpunkter för umgänge.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan mamman ifrågasätta eller hindra ett sådant umgänge?

Jag kommer att flytta till ett grannland inom Norden och undrar om detta kan påverka umgänget med barnen. Jag har föreslagit mamman ett förlängt helgumgänge, det vill säga att barnen ska ha umgänge hos mig fem dagar varannan vecka. Restiden mellan våra respektive orter är en timma.

Kan mamman ifrågasätta eller hindra ett sådant umgänge? Dels att för jag flyttar till ett grannland dels med hänvisning till avståndet mellan våra bostadsorter.

Svar:

Först bör det framhållas att umgängesrätten tillhör barnet och inte en förälder. Enligt föräldrabalken har således barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Under gemensam vårdnad ska föräldrarna i samförstånd bestämma hur umgänget ska utformas.
Om en av dem har ensam vårdnad ska föräldern ta ställning till umgänget utifrån en bedömning om vad som är bäst för barnet. Föräldern förväntas också göra allt för att underlätta umgänget; motsatsen kan uppfattas som umgängessabotage.

Föräldrar bör sträva efter att barn blir delaktiga när det gäller umgängets innehåll och tidpunkter; med andra ord ska de lyssna på barnens vilja och önskemål utifrån deras mognad och utveckling. Därefter bestämmer föräldrarna utformningen av umgänget till dess de blir myndiga; någon 12-års gräns där barn själva får bestämma finns inte. Bara som en utbredd missuppfattning bland många föräldrar och kanske barn.

Det kan finnas flera rimliga och godtagbara skäl för att begränsa eller villkora barnets umgänge. I det här fallet är frågan om en flyttning till ett grannland och om ett visst avstånd kan utgöra en grund för en förälder att motsätta sig ett umgänge.

Att flytta till ett grannland inom Norden bör i normalfallet inte i sig utgöra hinder för barnets umgänge. Däremot kan avståndet mellan bostadsorterna påverka hur det kan genomföras. Restiden till umgängesföräldern förefaller inte innebära en någon större olägenhet för barnen, däremot kan resan fram och tillbaka skolan och vid överlämnigen utgöra ett problem .

I det här fallet vill umgängesföräldern att barnen ska vistas hos honom ett förlängt veckoslut, förmodligen från onsdag eftermidag till måndag morgon. De svårigheter och omständigheter man då måste ta hänsyn till är skolgången på torsdag och fredag samt överlämningen på måndag morgon. För ett litet barn kan detta vara påfrestande, medan en tonåring kanske klarar två timmars restid varje dag lättare. Samtidigt är sådana avstånd en verklighet för många barn som bor i en glesbygd.

Som svar på frågan, till sist, så kan givetvis en boförälder utifrån en egen uppfattning ha invändningar till ett sådant umgänge. Föräldern kanske inte tror att barnen orkar med skolan på torsdag-fredag eller anser att de bör vara hemma på söndagen för att förbereda morgondagens skola. Om frågan skulle komma att prövas i tingsrätten är det inte givet att rätten går på boförälderns linje. Det kan finnas omständigheter som gör att rätten anser att det föreslagna umgänget, efter en sammanvägning av alla faktorer, kan vara till barnens bästa.

Vid en eventuell tvist bör du och mamman i första hand boka tid för samarbetsamtal hos socialtjänstens familjerätt. I dessa samtal bör också barnen vara delaktiga; deras åsikter kan vara avgörande för era beslut. I andra hand bör rådgöra med en advokat som kan ge dig råd utifrån alla konkreta och unika omständigheter i det här fallet.