Min vän har ensam vårdnad över sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamma?

Svar:

Frågor som den icke vårdnadshavande föräldern (biologiske pappan) har tillerkänts laglig möjlighet att påverka är adoption av barnet och barnets byte av namn. En adoption anses vara en genomgripande åtgärd för berörda parter. Detta baseras på att det uppstår ett helt nytt familjerättsligt förhållande.

För att en adoption ska få äga rum krävs det ett beslut av domstolen. Domstolen prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. En förutsättning är att adoptionen är till fördel för barnet enligt 4 kap. 6 § Föräldrabalken (FB). Barnets förhållande till en biologisk förälder är av betydelse.

En förälder som inte är vårdnadshavare ska, om möjligt, höras i ett adoptionsärende enligt 4 kap. 10 § FB). Således kan ett barn bli bortadopterad mot ena förälderns vilja (se Europadomstolens dom den 28 oktober 1998, case no. 113/1997/897/1109). En icke vårdnadshavande förälders inställning ska dock tas stor hänsyn till. En adoption som i princip skulle innebära att rätten till umgänge för den biologiska föräldern upphör kan vara ett skäl att neka sådan adoption.

Praxis har visat att hänsyn till icke vårdnadshavares inställning i frågan bör tas. Om det finns ett fungerande umgänge mellan barnet och den biologiska föräldern som inte vill godta en adoption, bör detta utgöra ett starkt skäl att avslå adoptionsansökan.

Det har dock funnits fall där domstolen ansett att barnet inte haft något behov av umgänge med föräldern och godkänt en adoptionsansökan (se NJA 1965 s. 256, NJA 1987 s 116 och NJA 1987 s. 628)

I varje enskilt fall ska frågan behandlas enligt alla omständigheter. Hänsyn ska alltid tas till barnets bästa och dennes behov av umgänge med sina föräldrar (se Prop. 1981/82: 168 s 41 f.)

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan mamman ifrågasätta eller hindra ett sådant umgänge?

Jag kommer att flytta till ett grannland inom Norden och undrar om detta kan påverka umgänget med barnen. Jag har föreslagit mamman ett förlängt helgumgänge, det vill säga att barnen ska ha umgänge hos mig fem dagar varannan vecka. Restiden mellan våra respektive orter är en timma.

Kan mamman ifrågasätta eller hindra ett sådant umgänge? Dels att för jag flyttar till ett grannland dels med hänvisning till avståndet mellan våra bostadsorter.

Svar:

Först bör det framhållas att umgängesrätten tillhör barnet och inte en förälder. Enligt föräldrabalken har således barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Under gemensam vårdnad ska föräldrarna i samförstånd bestämma hur umgänget ska utformas.
Om en av dem har ensam vårdnad ska föräldern ta ställning till umgänget utifrån en bedömning om vad som är bäst för barnet. Föräldern förväntas också göra allt för att underlätta umgänget; motsatsen kan uppfattas som umgängessabotage.

Föräldrar bör sträva efter att barn blir delaktiga när det gäller umgängets innehåll och tidpunkter; med andra ord ska de lyssna på barnens vilja och önskemål utifrån deras mognad och utveckling. Därefter bestämmer föräldrarna utformningen av umgänget till dess de blir myndiga; någon 12-års gräns där barn själva får bestämma finns inte. Bara som en utbredd missuppfattning bland många föräldrar och kanske barn.

Det kan finnas flera rimliga och godtagbara skäl för att begränsa eller villkora barnets umgänge. I det här fallet är frågan om en flyttning till ett grannland och om ett visst avstånd kan utgöra en grund för en förälder att motsätta sig ett umgänge.

Att flytta till ett grannland inom Norden bör i normalfallet inte i sig utgöra hinder för barnets umgänge. Däremot kan avståndet mellan bostadsorterna påverka hur det kan genomföras. Restiden till umgängesföräldern förefaller inte innebära en någon större olägenhet för barnen, däremot kan resan fram och tillbaka skolan och vid överlämnigen utgöra ett problem .

I det här fallet vill umgängesföräldern att barnen ska vistas hos honom ett förlängt veckoslut, förmodligen från onsdag eftermidag till måndag morgon. De svårigheter och omständigheter man då måste ta hänsyn till är skolgången på torsdag och fredag samt överlämningen på måndag morgon. För ett litet barn kan detta vara påfrestande, medan en tonåring kanske klarar två timmars restid varje dag lättare. Samtidigt är sådana avstånd en verklighet för många barn som bor i en glesbygd.

Som svar på frågan, till sist, så kan givetvis en boförälder utifrån en egen uppfattning ha invändningar till ett sådant umgänge. Föräldern kanske inte tror att barnen orkar med skolan på torsdag-fredag eller anser att de bör vara hemma på söndagen för att förbereda morgondagens skola. Om frågan skulle komma att prövas i tingsrätten är det inte givet att rätten går på boförälderns linje. Det kan finnas omständigheter som gör att rätten anser att det föreslagna umgänget, efter en sammanvägning av alla faktorer, kan vara till barnens bästa.

Vid en eventuell tvist bör du och mamman i första hand boka tid för samarbetsamtal hos socialtjänstens familjerätt. I dessa samtal bör också barnen vara delaktiga; deras åsikter kan vara avgörande för era beslut. I andra hand bör rådgöra med en advokat som kan ge dig råd utifrån alla konkreta och unika omständigheter i det här fallet.